Hà Nội : tầm nhìn năm 2050


Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội sẽ trở thành Thủ đô bền vững hàng đầu trong một nghìn năm tới !

Thực hiện bởi : WikiHanoi & Ashui & Perkins Eastman – Hoa Kỳ, POSCO E&C và JINA – Hàn Quốc. (02/04/2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s